11 dobava zemeljskega plina

Dobava zemeljskega plina

Vse o pogodbah, splošnih pogojih, postopku zamenjave dobavitelja, cenikih, dodatnih storitvah ter reševanju reklamacij in pritožb, na enem mestu.

Pred pričetkom dobave zemeljskega plina, mora odjemalec pridobiti soglasje za priključitev na distribucijski sistem pri Operaterju distribucijskega sistema ter izgraditi priključni vod, s katerim se objekt fizično priključi na distribucijsko omrežje. Več informacij najdete med 5 koraki do uporabe zemeljskega plina.

Pogodbe in splošni pogodbeni pogoji

Pogodba o dobavi in splošni pogodbeni pogoji za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem.

Pred dobavo se sklene Pogodba o dobavi zemeljskega plina (v povezavi si oglejte tipsko pogodbo).

Sestavni del pogodbe so Splošni pogodbeni pogoji za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem.

zemeljski plin dobava za dom

Zamenjava dobavitelja

Ne glede na distribucijsko omrežje, na katero je priključen odjemalec zemeljskega plina in za katerega je pristojen sistemski operater, imamo odjemalci v Sloveniji možnost proste izbire dobavitelja zemeljskega plina.

Odjemalec lahko pooblasti dobavitelja, da le-ta v imenu in za račun odjemalca brezplačno uredi vse potrebno za izvedbo menjave dobavitelja. V tem primeru se odjemalec zavezuje dobavitelju posredovati vse potrebne podatke in dokumentacijo za katerih pravilnost, resničnost in popolnost jamči odjemalec.

Postopek menjave dobavitelja

Izpolnite obrazec – pooblastilo in nam ga pošljite na naslov:

Istrabenz plini, d.o.o.
Podbevškova ulica 10
8000 Novo mesto

Za vse informacije smo vam z veseljem na voljo na telefon. št.: 07 393 40 94 ali nam pišite na: zelimir.dronjak@istrabenzplini.si

Vrste in kakovost storitev

13 omrezje ods prikljucitev na omrezje

Družba Istrabenz plini d. o. o. odjemalcem ponuja naslednje vrste dodatnih storitev:

– spremljanje porabe preko spletnega portala MojPlin,

– prejem in plačilo računov:

  • v elektronski obliki na elektronski naslov odjemalca,
  • kot E-račun v izbrano spletno banko odjemalca,
  • v elektronski obliki s prijavo preko mBills aplikacije,
  • preko direktne bremenitve SEPA.

Vse zgoraj navedene dodatne storitve so za odjemalce brezplačne.

Naročilo za dodatne storitve se poda v pisni obliki na plinomeri.najemi@istrabenzplini.si ali po pošti na naslov dobavitelja.

Vse informacije o dodatnih storitvah, lahko odjemalci pridobijo tudi na telefonski številki za podporo odjemalcem 080 12 28, od ponedeljka do sobote med 7.00 in 20.00, ali po elektronski pošti na naslov plinomeri.najemi@istrabenzplini.si  ali pisno po pošti na naslov dobavitelja, Istrabenz plini d. o. o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper, ali osebno na sedežu dobavitelja po predhodnem dogovoru.

V primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega plina ali vzdrževalnih storitev, se dobavitelj gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem zaveže povrniti premoženjsko škodo, ki nastane zaradi nedoseganja s pogodbo dogovorjene ravni kakovosti storitev iz razlogov na strani dobavitelja.

Za ugotavljanje višine škode ter za način in rok povračila le-te se smiselno uporabljajo pri dobavitelju veljavna pravila za obravnavo pritožb in reklamacij gospodinjskih odjemalcev, skladno s Splošnimi pogoji družbe Istrabenz plini d. o. o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, ki sledijo v poglavju Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce.

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

INFORMACIJA GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM ZEMELJSKEGA PLINA O REKLAMACIJAH IN PRITOŽBAH (17. člen Zakona o oskrbi s plini ZOP, Ul. RS 204/21, s spremembami in dopolnitvami

Dobavitelj zemeljskega plina, Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:

  1. Najprej vloži pisno reklamacijo pri dobavitelju Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o., in sicer po pošti na naslov Sermin 8a, 6000 Koper, preko faksa št. 05 6634 699 ali elektronske pošte info@istrabenzplini.si.
  2. V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja, lahko poda zahtevo na Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana.

Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o., kot dobavitelj zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem, so – na podlagi zahteve 175. člena Energetskega zakona (EZ-1) – za izvajalca postopkov izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki jih potrošniki lahko sprožijo, izbrala Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana, e- naslov: info@ecdr.si, telefon: 08 205 65 90.

Potrošniški spori se bodo pri Evropskem centru za reševanje sporov reševali po Pravilih ECDR za reševanje potrošniških sporov, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si.

Gospodinjski odjemalec lahko poišče dodatno pomoč v zvezi s pravicami potrošnika pri:

Pomoč in podpora

Poiščite več informacij o zemeljskem plinu. Na enem mestu vas čakajo:

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228