18 pomoc in podpora koncesija litija

Distribucija toplote – koncesija Litija

Distribucija toplotne energije poteka na območju ulice Mire Pregljeve in Ceste Komandanta Staneta v Litiji.

Občina Litija in družba Istrabenz plini sta v letu 2013 podpisali koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v občini Litija, na območju Ceste Komandanta Staneta in Ulice Mire Pregljeve, s pričetkom izvajanja koncesije v septembru 2014, za obdobje 15-ih let.

Skladno s terminskim načrtom izvedbe toplovodnega omrežja in načrtovane priključitve objektov na skupno kotlovnico, smo junija 2014 pričeli z izgradnje kotlovnice na naslovu Ulica Mire Pregljeve 1 ter toplovodnim razvodom do odjemalcev na območju Litija center.

septembru 2014 so bila zaključena gradbena in druga tehnična dela, potrebna za zagon kotlovnice, opravljen je bil tehnični pregled objekta in pridobljeno obratovalno dovoljenje s strani upravne enote. V istem mesecu smo pričeli z obratovanjem kotlovske naprave in z distribucijo toplotne energije do odjemalcev. Proizvodnja toplotne energije se izvaja preko dveh toplovodnih kotlov in SPTE enote.

Distribucija toplotne energije poteka na območju ulice Mire Pregljeve in Ceste Komandanta Staneta v Litiji. Odjem toplotne  energije se izvaja v sledečih objektih:

  • Osnovna šola in vrtec Litija, Ulica Mire Pregljeve 3
  • Športna dvorana Litija, Ulica Mire Pregljeve 1
  • Mestni muzej Litija – “stara sodnija”, Cesta Komandanta Staneta 2
  • večnamenski poslovni objekt Občine Litija, Jerebova ulica 6
  • večstanovanjski objekt, Cesta Komandanta Staneta 1
01 koncesija litija

*kip Vizija, kiparke Metode Maj, pred Mestnim muzejem (staro sodnijo) v Litiji – Donator: Istrabenz plini, 29. septembra 2015

Kontaktna točka

Odjemalec lahko informacije pridobi:

  • TELEFONSKO na št.: 05 663 46 50 (v PON, TOR, ČET in PET od 8.00 do 10.30 in v SRE od 14.00 do 15.30)
  • PISNO na e-naslovu: info@istrabenzplini.si ali po pošti na naslovu Istrabenz plini d. o. o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper
  • OSEBNO (po predhodni najavi na tel. št. 05 663 46 50 do 15.30) v informacijski pisarni na sedežu distributerja
    Istrabenz plini d. o. o., Sermin 8a, 6000 Koper, v času uradnih ur,  v SRE od 14.00 do 15.30

Prijava okvar in motenj

V kolikor želite prijaviti okvaro ali motnjo v sistemu daljinskega ogrevanja, pokličite na dežurno službo 040 650 303.

Sistemska obratovalna navodila in Splošni pogoji

Distributer zagotavlja odjemalcem vse pravice, ki se nanašajo na oskrbo s toploto, v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti.

Cenik toplote

Reševanje reklamacij

Odjemalec lahko morebitne reklamacije in pritožbe posreduje USTNO na zapisnik pri distributerju toplote ali PISNO na e-naslov: info@istrabenzplini.si oziroma po pošti na naslov

Istrabenz plini d. o. o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper.

Distributer toplote se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval veljavna Sistemska obratovalna navodila in vse pravice, ki pripadajo odjemalcem.

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228