11 dobava zemeljskega plina

Pomoč in podpora – zemeljski plin

Pridobite vse informacije, s pomočjo katerih bo vaš priklop na plinovodno omrežje kar se da hiter in enostaven.

Predpisi, varnost in vzdrževanje

01 pozarna varnost

Posebna nevarnost požara nastane, kadar se zemeljski plin pomeša z zrakom v prisotnosti odprtega plamena ali drugega vira vžiga. V takšnih okoliščinah in v zaprtem prostoru v eksplozivnem območju nastane tudi posebna nevarnost eksplozije.

Plamena plina ne gasimo, dokler požarne pipe niso zaprte, sicer obstaja nevarnost nastanka eksplozijskega oblaka. Za gašenje manjših požarov uporabljamo aparate na prah ali ogljikov dioksid, za večje pa razpršeni vodni curek.

Plin v večjih koncentracijah omamlja in povzroči izgubo zavesti in nato zadušitev zaradi pomanjkanja kisika.

Iz ogroženih prostorov rešujemo ponesrečence z uporabo dihalnih aparatov. Ponesrečence prenesemo na čist zrak zunaj nevarnega območja in jim dajemo umetno dihanje ter pokličemo zdravniško pomoč.

02 ukrepi pri razlitju raztresanju ali uhajanju

Pri uhajanju plina iz plinovodnih instalacij in naprav nastaja eksplozivna zmes. Plin je lažji od zraka in se dviga. Treba je preprečiti iskrenje in onemogočiti nastanek vira vžiga in dostop odprtega plamena. Z detektorjem (eksplozimetrom) določimo nevarno območje, to območje označimo in preprečimo dostop. V nevarnem območju je treba uporabiti zaščitno obleko proti visoki temperaturi. V ogrožene prostore vstopimo samo z dihalnim aparatom.

 • Če se zazna vonj po plinu, je potrebno takoj ugasniti vse plamene, zapreti pipo pred merilno napravo in glavno požarno pipo, ter odpreti okna in vrata, da se prostor prezrači, ter nemudoma obvestiti sistemskega operaterja.
 • V prostore, za katere obstaja sum, da vanje uhaja plin, ni dovoljeno vstopati z odprtim plamenom ali tlečim predmetom. Ravno tako ni dovoljeno vklapljati in izkljapljati stikal ali uporabljati telefona.
 • Če prihaja vonj po plinu izza zaklenjenih vrat, je potrebno takoj poklicati gasilce. V ogrožene prostore vstopamo s posebnim izoliranim dihalnim aparatom.
 • V primeru požara na plinskih napravah in napeljavah je potrebno takoj zapreti zaporni element (pipa pred trošili, pipa pred merilno napravo, pipa na dvižnem vodu, glavna požarna pipa…).

Dokler je zaznaven vonj po plinu, morajo biti vse plinske pipe, vključno z glavno požarno pipo zaprte. Pred ponovnim zagonom je potrebno odpraviti pomanjkljivosti in s preizkusi dokazati, da je plinska napeljava varna za obratovanje, za kar morajo biti izdane pisne izjave izvajalca sanacije. 

Dežurni telefoni:

Istrabenz plini zagotavljamo 24-urno dežurno službo v primeru uhajanja zemeljskega plina na geografskih območjih, kjer izvajamo javno gospodarsko službo operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina. Zemeljskemu plinu se dodaja odorans z značilnim vonjem, s pomočjo katerega lahko zaznamo, da je prišlo do uhajanja in bi lahko nastala eksplozivna zmes zemeljskega plina in zraka.

Vonj po plinu na prostem

 • Nemudoma pokličite dežurno službo in navedite kdo kliče in kje ste zaznali vonj po plinu. V kolikor dežurnega ne bi mogli priklicati, pokličite Center za obveščanje, na telefonsko številko 112.

Vonj po plinu v stavbah

Ukrepajte po navedenem vrstnem redu:

 • V prostorih, v katerih ste zaznali vonj po plinu: ne uporabljajte odprtega plamena; ne kadite; ne uporabljajte vžigalic, vžigalnikov, električnih stikal in vtičnic, zvoncev in telefonov,
 • Odprite vsa okna in vrata, oz. napravite prepih,
 • Zaprite dovod plina pred plinomerom in na glavni plinski zaporni (požarni) pipi, v omarici zunaj objekta,
 • Opozorite druge stanovalce (s trkanjem, klicanjem,…) in se umaknite na varno razdaljo od stavbe,
 • Pokličite dežurno službo, ali Center za obveščanje.

Računi

Možnost prejema računov:

Možnost plačil računov:

Modri prihranki – nasveti za varčno ogrevanje

Priporočila za učinkovito in gospodarno ogrevanje v vašem domu. Z upoštevanjem le-teh, lahko ustvarite občutne prihranke pri porabi in stroških energenta.

Oglejte si jih tu:

Sporočanje odčitkov plinskega števca

Odčitek plinskega števca lahko sporočite v zadnjih petih dneh tekočega meseca:

 • preko uporabniškega portala MojPlin – uporabniški portal MojPlin vam omogoča enostaven način spremljanja porabe, izdanih računov in sporočanja stanj merilne naprave.
 • ali na brezplačno telefonsko številko 080 1228

Splošni pogoji in zakonodaja

Povezane datoteke:

Zakonodaja

Navedeni so predpisi, ki urejajo delovanje dobavitelja zemeljskega plina s povdarkom na odnosu dobavitelj – odjemalec.

Ceniki

Povezane datoteke za dom:

Povezane datoteke za podjetja:

Kontakti dobavitelja

Za morebitne dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo:

 • na telefonski št. za podporo odjemalcem: 080 1228 – od ponedeljka do sobote med 7.00 in 20.00
 • na e-naslovu: plinomeri.najemi@istrabenzplini.si
 • po pošti na naslovu: Istrabenz plini d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper
 • osebno na sedežu Istrabenz plinov – po predhodnem dogovoru
Preberite več o zemeljskem plinu

Have you found everything you needed?

If you need any information and assistance on how to use our products, feel free to contact us

CONTACT US 080 1228