Skrb za varnost in zdravje

Skrb za varnost in zdravje

Program varnosti

Iz osnovnih opredelitev SISTEMA OBVLADOVANJA VARNOSTI (SOV) ISTRABENZ PLINI ter POSLOVNIKA VODENJA (ZVOK), ki za varnost in zdravje pri delu sledi določilom standarda ISO 45001 (v POVEZANI DATOTEKI spodaj), na podlagi katerega smo uredili vodenje varnosti, so opredeljene bistvene točke programa varnosti.

Opredelitev odgovornosti

Varnost na vseh področjih delovanja podjetja Istrabenz plini zagotavljamo tako, da smo imenovali odgovorne osebe in jim opredelili naloge v Matriki posebnih odgovornosti podjetja ISTRABENZ PLINI d.o.o., Koper, ki izhajajo iz predpisov v plinski dejavnosti. Na ta način je zagotovljeno spremljanje zakonskih zahtev ter njihovo uvajanje v poslovanje podjetja.

Ocenjevanje tveganja

Najpomembnejša dokumenta, s katerima smo ocenili tveganje za varnost in zdravje pri delu in tveganje za industrijsko nesrečo, ki lahko vpliva na okolico sta:

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja in
 • Varnostno poročilo (Seveso II), ki sta bila izdelana oz. revidirana v letu 2004 in 2006. Revizijo dokumentov je potrebno opraviti 1 – krat letno oz. ob večjih spremembah v tehnologiji in obsegu dejavnosti.

Prenova dokumentov:

- Izjava o varnosti z oceno tveganja - prenovljena v  letu 2022

- Načrt zaščite in reševanja - prenovljen v letu 2021

- Varnostno poročilo - prenovljeno v letu 2017

- Informacija za javnost o obratu Istrabenz plini Sermin - prenovljena v letu 2022

- Informacija za javnost o obratu Istrabenz plini Celje - prenovljena v letu 2019

Obrat IBP Sermin Koper_ Informacija za javnost
Obrat IBP Sermin Koper_ varnostni ukrepi_ karta
Obrat IBP Plinarniška Celje_ Informacija za javnost
Obrat IBP Plinarniška Celje_ varnostni ukrepi_ karta

Spremljanje in nadzor

 • Vzpostavljene so evidence o nesrečah pri delu in o nevarnih dogodkih, ki se redno vodijo in tudi analizirajo. Za poročanje so zadolženi vsi vodstveni in vodilni delavci v poslovnih enotah.
 • Najmanj enkrat letno se opravijo varnostni obhodi v vseh enotah in večjih plinskih postajah na katerih sodelujejo vodtvo PE, varnostni svetovalec in odgovorni za požarno varnost..
 • Najmanj enkrat letno se skliče sestanek vodstva na temo varnosti in zdravja pri delu z namenom analiziranja poročil in pregledom opravljenih aktivnosti.
 • Vzpostaviji smo vse zahtevane evidence iz varnosti in zdravja pri delu.
 • Sodelujemo z upravnimi in inšpekcijskimi organi na področju varnosti.
 • Redno sodellujemo na področju varnosti s SIAD-om (lastnikom in poslovnim partnerjem)

Cilji in programi varnosti in zdravja pri delu

Stalni cilj s področja varnosti in zdravja pri delu je vzdrževanje vodenja sistema varnosti in zdravja pri delu v skladu s standardom ISO 45001:2018.

Stalni cilji VZD (pdf)

Neprestano izboljševanje in korektivni ukrepi

Stalne naloge za izboljševanje varnosti in zdravja pri delu so:

 • Redno izvajanje revizij vseh dokumentov, ki se nanašajo na VZD
 • Redno spremljanje zakonodaje na našem področju delovanja in ažurno uvajanje zahtrev v delovno prakso
 • Ugotavljanje odstopanj od zahtev standardov in poslovnika in takojšnje izvajanje korektivnih ukrepov za odpravo neskladnosti

Kontakt:

Jernej Jenko

Vodja strokovne službe Zdravje pri delu, Varnost in Okolje

jernej.jenko@istrabenzplini.si

T: 051 457 612

 time 306 | cache 7200