Skrb za zaposlene

Skrb za zaposlene Skrb za zaposlene se v družbi Istrabenz plini in v celotni skupini odraža v skrbi za varnost in zdravje pri delu
  • vzpostavljen imamo sistem obvladovanja varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001
  • imenovana imamo pooblaščena zdravnika, ki skrbita za redne zdravniške preglede in spremljanje zdravja naših delavcev
  • redno izvajamo usposabljanje zaposlenih na področju zdravja in varstva pri delu ter požarne varnosti
  • organizirano imamo lastno gasilsko brigado

S sistemom izobraževanja se trudimo omogočati profesionalni in osebni razvoj zaposlenih. Zaposleni se udeležujejo različnih oblik izobraževanja, ki je prilagojeno potrebam dela, interesom zaposlenih, predvsem pa zakonskim zahtevam, ki so v naši dejavnosti zelo stroge in zavezujoče.

Ker delujemo na različnih lokacijah, med letom organiziramo več neformalnih druženj, kjer se sodelavci med športnimi in družabnimi aktivnostmi dobro spoznajo in ohranjajo osebne stike, kar je zelo koristno za dobro sodelovanje. Ob svečanih dogodkih uspemo najti čas in se poveseliti, vsako leto pa organiziramo tudi:

  • športne igre Skupine Istrabenz plini
  • novoletno srečanje Vsi zaposleni smo nezgodno zavarovani, takoj, ko izpolnjujeo pogoje, pa se imajo možnost vključiti tudi v prostovoljno pokojninsko zavarovanje, kjer del premije sofinancira podjetje in v dopolnilno zdravstveno zavarovanje pod boljšimi pogoji, kot veljajo za posameznike.

V Istrabenz plinih delujeta dva sindikata in svet delavcev, ki v okviru svojih pristojnosti sodelujeta z delodajalcem. 

Pri zaposlovanju, med trajanjem in pri prenehanju pogodb o zaposlitvi, dosledno in v celoti upoštevamo delovno zakonodajo in redno sodelujemo z vsemi pristojnimi inštitucijami na tem področju.Še posebej naj poudarimo, da bodisi zaposlenih, bodisi kandidatov za prosta delovna mesta, nikoli ne obravnavamo diskriminatorno glede na katerokoli osebno okoliščino. Vedno objektivno upoštevamo znanje, izkušnje in izpolnjevanje formalnih pogojev, zahtevanih za opravljanje določenega dela.

Med zaposlenimi imamo tudi več invalidov, ki jih obravnavamo povsem enakopravno z ostalimi, v celoti pa seveda upoštevamo omejitve, ki jih imajo z opravljanjem dela. Število zaposlenih se sicer postopno spreminja, običajno je delež invalidov med zaposlenimi manjši od zakonsko predpisanega, tako da v poseben sklad vplačujemo razliko.

Interno komuniciranje v plinski dejavnosti poteka preko internega glasila “Plinformator”, vsi zaposelni so enkrat letno obveščeni o letnem poslovanju družbe. Vzpostavljeno je tudi redno komuniciranje preko sindikatov, sveta delavcev, z oglaševanjem na oglasnih deskah in preko elektronske pošte. Z dobrimi medčloveškimi odnosi in upoštevanjem koristnih predlogov dosežemo, da se vedno lahko jasno dogovorimo o nalogah.

 

Kontakt:

Petra Ličen
vodja kadrovske službe
petra.licen@istrabenzplini.si

T: 05 663 46 68

 time 317 | cache 7200