Istrabenz plini smo trenutno distributer zemeljskega plina v mestni občini Novo Mesto. Leta 2006 smo podpisali tudi koncesijsko pogodbo za storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za Občino Litija. V letu 2007 pa še pogodbo za storitev dejavnosti sistemskega operatereja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v mestni občini Koper.

KONCESIJA NOVO MESTO

Podjetje Istrabenz plini je oktobra 2002 pridobilo koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v MO Novo mesto, v sklopu katere naj bi dokončali plinifikacijo celotnega območja mesta.

Skupni obseg območja s plinovodom, glede na možen odjem, sedaj zajema že okrog 98% področja Novega mesta. Na naše 90 km dolgo plinovodno omrežje je priključenih okoli 2.800 objektov. Širitev plinovoda načrtujemo samo v primeru znanih odjemalcev, ali obnove celotne komunalne infrastrukture v posamezni ulici.

Kvaliteto naših storitev potrjujejo naraščajoče število odjemalcev ter delovanje sistema kakovosti, varovanja okolje ter varnosti in zdravja pri delu v skladu s pridobljenimi certifikati ISO 9001/2000, ISO 14001/2004 in OHSAS 18001/1999.

KONCESIJA LITIJA

Občina Litija in podjetje Istrabenz plini sta v letu 2006 podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje storitev operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Konec leta 2014 je bila zaključena gradnja prvega dela distribucijskega plinovoda v Občini Litija. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenja za 13,5 km glavnega plinovoda po delu Kresnic in Zgornjega loga, Levstikovi in Maistrovi ulici, delih Bevkove, Grumove in Topilniške ulice, Ulici Mire Pregljeve, Cankarjevi, Kidričevi, Savski in Sitarjevški cesti, delih Grbinske in Ljubljanske ceste, Trgu na stavbah, delu Ceste komandanta Staneta in delu Partizanske poti. Zgrajena je bila tudi nova merilno regulacijska postaja v Kresnicah, na katero je ta plinovod priključen in iz katere z zemeljskim plinom že oskrbujemo nekatere uporabnike v Litiji. Plinovod je zgrajen do skoraj vseh večjih objektov v Litiji in možna je uporaba zemeljskega plina v vseh objektih ob njem, v kolikor imajo zgrajen plinski priključek.

Nadaljevanje izgradnje plinovoda je predvideno ob gradnji kanalizacije oziroma obnovi drugih komunalnih vodov. Obseg izgradnje plinovoda pa bo predvsem odvisen od interesa občanov za priključitev, saj bo plinovod zgrajen v primeru zadostnega števila priključenih objektov. Smotrno in stroškovno učinkovito je namreč, da se sočasno z izgradnjo uličnega plinovoda izgradi čim več hišnih priključkov. Kasnejši posegi v javne površine in naprave so namreč pogojeni s pridobitvijo soglasij upravljavcev in bistveno višjimi stroški.

S strani Občine Litija je potrjena enotna cena hišnega priključka, ki jo naročniki priključka poravnajo ob priklopu na plinovodno omrežje in znaša 390 € (brez DDV), brez gradbenih del.

 

V oktobru 2019 smo izdali Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter območje naselja Podkraj v Občini Hrastnik, objavljena v UL RS 82/2019

 

 

 time 324 | cache 7200