Varnost pri zemeljskem plinu

Varnost

Požarna varnost

Posebna nevarnost požara nastane, kadar se zemeljski plin pomeša z zrakom v prisotnosti odprtega plamena ali drugega vira vžiga. V takšnih okoliščinah in v zaprtem prostoru v eksplozivnem območju nastane tudi posebna nevarnost eksplozije.

Postopek gašenja

Plamena plina ne gasimo, dokler požarne pipe niso zaprte, sicer obstaja nevarnost nastanka eksplozijskega oblaka. Za gašenje manjših požarov uporabljamo aparate na prah ali ogljikov dioksid, za večje pa razpršeni vodni curek.

Inhalacija

Plin v večjih koncentracijah omamlja in povzroči izgubo zavesti in nato zadušitev zaradi pomanjkanja kisika.

Reševanje in prva pomoč

Iz ogroženih prostorov rešujemo ponesrečence z uporabo dihalnih aparatov. Ponesrečence prenesemo na čist zrak zunaj nevarnega območja in jim dajemo umetno dihanje ter pokličemo zdravniško pomoč.

Ukrepi pri razlitju, raztresanju ali uhajanju snovi

Pri uhajanju plina iz plinovodnih instalacij in naprav nastaja eksplozivna zmes. Plin je lažji od zraka in se dviga. Treba je preprečiti iskrenje in onemogočiti nastanek vira vžiga in dostop odprtega plamena. Z detektorjem (eksplozimetrom) določimo nevarno območje, to območje označimo in preprečimo dostop. V nevarnem območju je treba uporabiti zaščitno obleko proti visoki temperaturi. V ogrožene prostore vstopimo samo z dihalnim aparatom.

Ob uhajanju plina v prostoru je potrebno izvajati naslednje varnostne ukrepe

  • Če se zazna vonj po plinu, je potrebno takoj ugasniti vse plamene, zapreti pipo pred merilno napravo in glavno požarno pipo, ter odpreti okna in vrata, da se prostor prezrači, ter nemudoma obvestiti sistemskega operaterja.

  • V prostore, za katere obstaja sum, da vanje uhaja plin, ni dovoljeno vstopati z odprtim plamenom ali tlečim predmetom. Ravno tako ni dovoljeno vklapljati in izkljapljati stikal ali uporabljati telefona.

  • Če prihaja vonj po plinu izza zaklenjenih vrat, je potrebno takoj poklicati gasilce. V ogrožene prostore vstopamo s posebnim izoliranim dihalnim aparatom.

  • V primeru požara na plinskih napravah in napeljavah je potrebno takoj zapreti zaporni element (pipa pred trošili, pipa pred merilno napravo, pipa na dvižnem vodu, glavna požarna pipa…).

Dokler je zaznaven vonj po plinu, morajo biti vse plinske pipe, vključno z glavno požarno pipo zaprte. Pred ponovnim zagonom je potrebno odpraviti pomanjkljivosti in s preizkusi dokazati, da je plinska napeljava varna za obratovanje, za kar morajo biti izdane pisne izjave izvajalca sanacije. 


Varna uporaba zemeljskega plina.pdf

 time 325 | cache 7200