Distribucija toplote - koncesija Litija

kip Vizija, kiparke Metode Maj, pred Mestnim muzejem (staro sodnijo) v Litiji

Donator: Istrabenz plini, 29. septembra 2015

 

Občina Litija in družba Istrabenz plini sta v letu 2013 podpisali koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v občini Litija, na območju Ceste Komandanta Staneta in Ulice Mire Pregljeve, s pričetkom izvajanja koncesije v septembru 2014, za obdobje 15-ih let.

Skladno s terminskim načrtom izvedbe toplovodnega omrežja in načrtovane priključitve objektov na skupno kotlovnico, smo junija 2014 pričeli z izgradnje kotlovnice na naslovu Ulica Mire Pregljeve 1 ter toplovodnim razvodom do odjemalcev na območju Litija center.

V septembru 2014 so bila zaključena gradbena in druga tehnična dela, potrebna za zagon kotlovnice, opravljen je bil tehnični pregled objekta in pridobljeno obratovalno dovoljenje s strani upravne enote. V istem mesecu smo pričeli z obratovanjem kotlovske naprave in z distribucijo toplotne energije do odjemalcev. Proizvodnja toplotne energije se izvaja preko dveh toplovodnih kotlov in SPTE enote.

Distribucija toplotne energije poteka na območju ulice Mire Pregljeve in Ceste Komandanta Staneta v Litiji. Odjem toplotne  energije se izvaja v sledečih objektih:

- Osnovna šola in vrtec Litija, Ulica Mire Pregljeve 3

- Športna dvorana Litija, Ulica Mire Pregljeve 1

- Mestni muzej Litija - "stara sodnija", Cesta Komandanta Staneta 2

- večnamenski poslovni objekt Občine Litija, Jerebova ulica 6

- večstanovanjski objekt, Cesta Komandanta Staneta 1

 

 

 

 

 time 304 | cache 7200