Cenik ostalih storitev

Cenik ostalih storitev operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina Istrabenz plini d.o.o

Storitev

Enota mere

Cena

(brez DDV)

Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema

(€/storitev)

4,25

Ponovni izpis računa in položnice

(€/storitev)

3,06

Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema

(€/storitev)

2,86

Strošek drugega in naslednjih opominov

(€/storitev)

1,22

Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na odjemnem mestu

Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev

(€/storitev)

(€/storitev)

24,62

7,78

Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja, brez demontaže plinomera

Odklop odjemnega mesta in demontaža mehovnega plinomera G1.6 do G25

(€/storitev)

(€/storitev)

33,95

53,16

Neuspešen poskus odklopa

(€/storitev)

27,72

Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja, brez vgradnje plinomera

(€/storitev)

43,23

Priklop odjemnega mesta, z vgradnjo mehovnega plinomera G1.6 do G25

Pregled dokazil o ustreznosti plinske napeljave do 50 kW, ali manjši obseg izvedene napeljave

Pregled dokazil o ustreznosti plinske napeljave nad 50 kW, ali manjši obseg izvedene napeljave

Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa

(€/storitev)

(€/storitev)

 

(€/storitev)

 

(€/storitev)

52,28

11,47

 

22,95

 

71,43

Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW

Opomba: Cena ne vključuje preizkusa trdnosti in tesnosti ter dobave in montaže plinomera in regulatorja, ki se obračunajo v skladu s cenikom dodatnih storitev.

(€/storitev)

45,57

Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW

Opomba: Cena ne vključuje preizkusa trdnosti in tesnosti ter dobave in montaže plinomera in regulatorja, ki se obračunajo v skladu s cenikom dodatnih storitev.

Kontrolni pregled točnosti mehovnega plinomera velikosti G1.6 do G25, na zahtevo uporabnika

Opomba: Storitev se obračuna v primeru, da je merilna naprava izven predpisanih meja točnosti. Cena ne vključuje stroška overjanja akreditiranega laboratorija, ki se obračuna po dejanskih stroških.

Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti G1.6 do G25 na odjemno mesto , na zahtevo uporabnika

(€/storitev)

 

 

 

(€/storitev)

 

 

 

 

(€/storitev)

55,33

 

 

 

60,91 

 

 

 

 

60,91

Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m

Opomba: Cena ne vključuje stroška geodeta ter prevoza, ki se obračunata po dejanskih stroških.

(€/storitev)

41,19

Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m

Opomba: Cena ne vključuje stroška geodeta ter prevoza, ki se obračunata po dejanskih stroških.

(€/uro)

40,70

Nadzor v varovalnem pasu plinovoda

Opomba: cena ne vključuje stroška prevoza.

(€/uro)

40,70

Opravila monterja

(€/uro)

26,23

Opravila delavca z visoko izobrazbo

(€/uro)

40,70

Pribitek za dela izven rednega delovnega časa

(€/uro)

13,12

Prevoz do uporabnika - km

(€/km)

0,37

Cene storitev so določene v skladu z Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik (Ur. list RS, št. 207/2021, z dne 30. 12. 2021).

Cene veljajo od 1. 1. 2022.

 time 348 | cache 7200