Kontrola tlačne opreme

Kontrola jeklenk tehničnih plinov

Kontrola jeklenk tehničnih plinov

Vozilo za preizkus plinohramov z metodo akustične emisije

Softlink

Kontrola tlačne opreme v podjetju Istrabenz plini d. o. o. je neodvisni akreditirani kontrolni organ (št. akreditacije K-081) tipa B in tipa C za področje pregledovanja in preskušanja stabilnih tlačnih posod, premičnih tlačnih posod, cevovodov in pripadajočih varnostnih ventilov po standardu SIST EN ISO/IEC 17020:2012. Obseg delovanja kontrolnega organa je opredeljen v prilogi akreditacijske listine.

Pregledi stabilnih tlačnih posod in cevovodov se izvajajo skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom pri uporabnikih na mestu postavitve, pregledi premičnih tlačnih posod pa skladno s Pravilnikom o premični tlačni opremi in evropskih direktivah za to področje na lokaciji kontrolnega organa Plinarniška 1, 3000 Celje.

Politika kontrolnega organa

Politika kontrole tlačne opreme je del politike podjetja Istrabenz plini d. o. o.

Kontrolni organ v Istrabenz plinih za potrebe lastne organizacije in zunanje naročnike izvaja preglede tlačne opreme z obsegom pooblastil in akreditacije, upoštevajoč načela strokovnosti, neodvisnosti in nepristranskosti ter si nenehno prizadeva, da v svoje postopke kontrole implementira nove standarde in dosežke v stroki.

Uprava družbe si preko vodje kontrole tlačne opreme in vodje kakovosti prizadeva, da matični družbi in zunanjim naročnikom nudimo deklarirano kakovost storitev, od sprejema predmetov v kontrolo do priprave poročil in potrdil o kontroli ter obveščanja in razreševanja morebitnih spornih vprašanj.

Področje delovanja

Kontrola tlačne opreme je priglašeni organ za izvajanje rednih pregledov (NB 2565), ki po tipu B izvaja preglede premičnih tlačnih posod z oznako z oznako π, izdelanih po TPED direktivi izključno za Skupino Istrabenz plini: 

 • jeklenke za tehnične pline: kisik, vodik, dušik, ogljikov dioksid, argon, helij in njihove mešanice
 • premične krioposode do 1000 litrov

  Kontrola tlačne opreme po tipu C izvaja preglede stabilnih tlačnih posod, premičnih tlačni posod brez oznake π (»stare jeklenke«), cevovodov in pripadajočih varnostnih ventilov za Skupino Istrabenz plini in za zunanje naročnike:

  • stabilne tlačne posode za utekočinjeni naftni plin propan/butan
  • stabilne tlačne posode za utekočinjene pline iz zraka: kisik, dušik, argon
  • stabilne tlačne posode za ogljikov dioksid
  • enostavne tlačne posode za zrak in dušik
  • cevovode za utekočinjeni naftni plin propan/butan in zemeljski plin
  • kontrolo varnostnih ventilov
  • jeklenke za tehnične pline: kisik, vodik, dušik, ogljikov dioksid, argon, helij in njihove mešanice

  Splošni pogoji poslovanja

  • Delovni čas kontrole tlačne opreme na sedežu kontrolnega organa: ponedeljek – petek od 7.00 do 15.00.
  • Naročilo storitev kontrole je pisno z naročilnico/pogodbo. Kontrolni organ izvaja preglede tlačne opreme v skladu z obsegom delovanja in odobrenimi postopki kontrole.
  • Preizkušance prevzamemo in predamo naročniku na dogovorjen način, skladno s pravili skladiščnega poslovanja. Kontrolni organ je odgovoren za preizkušance od prevzema do predaje.
  • Pred izvedbo kontrole mora naročnik kontrolnemu organu predati dokumentacijo preizkušancev in dokazila o predhodnih pregledih.
  • Kontrola tlačne opreme se izvede v dogovorjenih rokih, obsegu in na dogovorjen način. Nepredvidena/dodatna dela se izvedejo le po predhodni odobritvi naročnika.
  • Obračun izvedenih del se izvede po veljavnem ceniku kontrole tlačne opreme oz. po ponudbi/pogodbi.
  • Informacije nastale ali pridobljene med izvajanjem aktivnosti kontrole so zaupne narave in tako tudi ravnamo z njimi. Kadar zakon zahteva od kontrolnega organa, da izda zaupno informacijo, ali kadar je kontrolni organ za to pooblaščen s pogodbo, mora biti naročnik obveščen o posredovani informaciji.

  Pritožbe in prizivi

  Kontrolni organ ima dokumentiran proces za prejemanje, vrednotenje in odločanje o pritožbah in prizivih, ki je na zahtevo dostopen vsem zainteresiranim strankam (priložen obrazec).

  Vodstvo kontrolnega organa se obvezuje, da bo obravnaval vse pisne pritožbe in prizive naročnikov z vso resnostjo in v najkrajšem času. V vseh primerih bo ugotavljal upravičenost, sodeloval s pritožnikom / prizivnikom in ga obveščal o poteku obravnave ter izid. Vodstvo kontrolnega organa se obvezuje, da preiskava in odločitev glede prizivov ne bo imela nikakršnih diskriminatornih ukrepov.

  Priziv je zahteva, ki jo tisti, ki priskrbi predmet kontrole (naročnik), posreduje kontrolnemu organu, naj ponovno pretehta odločitev, ki jo je sprejel v zvezi s tem predmetom. Priziv se torej nanaša izključno na rezultate kontrole.

  Pritožba je izraz nezadovoljstva, ki ni priziv in ga lahko posreduje kontrolnemu organu v zvezi z aktivnostmi tega organa in nanj pričakuje odgovor. Pritožba se lahko nanaša na vse druge vidike pri izvajanju kontrole (nezadovoljstvo pri delu kontrolnega organa, obnašanje, komuniciranje kontrolorjev in drugega osebja ...)

  CENIK STORITEV KONTROLE TLAČNE OPREME

  Pregledi stabilnih tlačnih posod

  Periodični pregledi plinohramov za UNP po Pravilniku o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. list RS št. 92/08):

  Pregledi stabilnih tlačnih posod Cena v €
  Uvodni pregled 80
  Zunanji pregled plinohrama s kontrolo varnostnih ventilov 45
  Kontrola varnostnega ventila 20
  Trdnostni preizkus po metodi akustične emisije
  Volumen posode
  do 3000 litrov 280
  do 5000 litrov 320

  Opomba:

  • Trdnostni preizkus podzemnih plinohramov se izvaja izključno po metodi z akustično emisijo.
  • Pri preizkusu z metodo akustične emisije mora biti v plinohramu najmanj 30 % plina.

  Za periodični pregled tlačnih posod UNP nad 5000 litrov, tlačnih posod za ogljikov dioksid, utekočinjene pline iz zraka, enostavnih tlačnih posod in cevovodov kontrolni organ pripravi ponudbo po ceniku storitev kontrolnega organa.

  Pregledi premičnih tlačnih posod Cena v €
  Redni pregled jeklenke tehničnih plinov brez oznake π 35

  Vse cene so brez DDV.

  Opomba: 
  Jeklenke tehničnih plinov morajo biti pobarvane po standardu SIST EN 1089-3.

  Kontaktna oseba:

  Marjan Klanjšek
  Vodja kontrole tlačne opreme
  Marjan.Klanjsek@Istrabenzplini.si
  T: 03 / 426 47 66

   time 339 | cache 7200