Istrabenz plini in občina Litija dokončno uskladili koncesijsko pogodbo za plinifikacijo Litije

Župan občine Litija, gospod Mirko Kaplja in predsednik uprave družbe Istrabenz plini, d.o.o., gospod Zorko A. Cerkvenik, sta uskladila besedilo 35-letne Koncesijske pogodbe za storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za Občino Litija.

Istrabenz plini so v Litiji s številnimi rezervoarji za utekočinjeni naftni plin (UNP) in dvema manjšima mestnima mrežama na UNP prisotni že več let. Mreži sta projektirani in izvedeni tudi za zemeljski plin.

Občina Litija si že dalj časa - vsled dejstva, da je zemeljski plin v občini do lokacije Apnenic v Kresnicah že prisoten - prizadeva napeljati mrežo za zemeljski plin v mestu samem. K pospešitvi aktivnosti na področju zemeljskega plina je prispevala tudi predvidena rekonstrukcija kanalizacijske mreže v mestu, saj bi tako lahko istočasno z dograditvijo kanalizacijskega omrežja gradili omrežje zemeljskega plina.

Kot je bil premog dominantni vir energije v 19. stoletju in kurilno olje prevladujoči vir energije v 20. stoletju, tako bo 21. stoletje čas zemeljskega plina. Upravičeno ga lahko imenujemo energent tretjega tisočletja. 

Najpomembnejše prednosti zemeljskega plina v primerjavi z drugimi energenti so naslednje:

  • Stroški ogrevanja v primerjavi z drugimi energenti so nižji.
  • Zemeljski plin je okoljevarstveno najbolj kakovostno gorivo, saj ob zgorevanju nastajata vodna para in ogljikov dioksid, ostali škodljivi produkti pa v dopustnih količinah.
  • Prostor za kotlovnico v gospodinjstvih in drugih objektih ni potreben, saj so plinski kotli za zemeljski plin razmeroma majhni in prilagojeni, tako da se lahko vgradijo v ustreznih nadomestnih prostorih (kuhinji, kopalnici).
  • Goriva ni potrebno prevažati in skladiščiti (ne potrebujemo cisterne za gorivo).
  • Porabo zemeljskega plina merimo individualno, s čimer je zagotovljena stalna kontrola porabe. Mesečno plačevanje je vezano na dejansko porabo.
  • Peči so preproste in enostavne za upravljanje in vzdrževanje.
  • Preskrba je zagotovljena skozi vse leto, 24 ur dnevno.
  • Uporaba je možna za vse potrebe gospodinjstva, za kuhanje, pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje ter vse bolj tudi za ohlajevanje prostorov.

Občina Litija in družba Istrabenz plini si bosta prizadevali, da bo družba Geoplin plinovodi v najkrajšem možnem času zgradila prenosno omrežje od Kresnic do vključno merno-regulacijske postaje Litija.

Na osnovi izdelanega pred-investicijskega programa idejne zasnove plinifikacije mesta Litija, bodo Istrabenz plini v treh letih zgradili distribucijsko omrežje za Litijo, ki zahteva investicijo, ocenjeno na približno 500 milijonov tolarjev.

Skupina Istrabenz plini, ki poleg krovne družbe Istrabenz plini, d.o.o., vključuje še Plinarno Maribor, d.d., dve družbi na Hrvaškem, in sicer Montkemijo Bakar, d.o.o.,  in Disuplin Porto Re v Kraljevici; ter družbi Istrabenz plini Beograd, d.o.o., in Istrabenz plini Sarajevo, d.o.o., je vodilna gospodarska skupina na področju trženja plinov v Sloveniji. V letu 2006 bo skupina realizirala cca 18,25 milijard tolarjev (76 milijonov evrov) celotnega prihodka. Na področju distribucije zemeljskega plina pa dosega v Sloveniji 21-odstotni tržni delež.

Za dodatne informacije:

 Istrabenz plini, d.o.o.
tajništvo uprave
Sermin 8a, 6000 Koper, Slovenija
tel. (00 386) 05/663-4600

 

Arhiv novic
 time 369 | cache 7200