Slovar

 • absolutna ničla

  spodnja temperaturna meja; po Nernstovem pravilu je a. n. pri - 273,15° Cezija ( o Kelvinov ) načelno nedosegljiva. V bližini a. n. pride do posebnih kvantno mehanskih pojavov. Absolutna temperatura, Kelvin.

   

 • absorbent

  snov, ki absorbira pline in pare.

   

 • absorpcija

  vpijanje oz. raztapljanje plinov v drugih snoveh (npr. amoniak v vodi, vodikov klorid v natrijevem lugu ipd.).

   

 • adsorpcija

  vezanje plinastih ali raztopljenih snovi na površini trdne snovi kot posledica molekulskih sil. Naspr. Pojav (odpuščanje adsorbata s površine adsorbenta) se imenuje desorpcija.

   

 • agregatna stanja

  fizikalna stanja snovi, ki se razlikujejo po notranji urejenosti molekul, atomov ali ionov. Trdno, kristalno stanje: delci imajo v prostorski mreži stalna mesta. Tekoče:molekule se med seboj dotikajo in so gibljive. Plinasto: molekule prosto letajo in včasih zadevajo druga ob drugo. Poleg tega je še plazmatično stanje: z njim označujemo popolnoma izolirani plin. Na prehodu iz enega a.s. v drugo snov sprejme oz. odda energijo.

   

 • aktivna elektroda

  je elektroda, običajno kovina, ki se med elektrolizo kemično spremeni.

   

 • alkalija

  je vodotopna baza, navadno hidroksid kovin I. ali II. skupine periodnega sistema.

   

 • alkalna raztopina

  je raztopina baze v vodi, ki vsebuje več hidroksilnih kot vodikovih ionov.

   

 • amfoterna snov

  je snov, ki lahko reagira kot kislina ali kot baza.

   

 • atom

  je najmanjši delec elementa ali spojine.

   

 • atomsko jedro

  je struktura v središču atoma, ki jo sestavljajo protoni in nevtroni. Okrog se gibljejo elektroni. Predstavlja celotno maso atoma.

   

 • avogadrovo število

  (Na) je število delcev v enem molu, t. j. 6,02 x 1023 mol-1.

   

 • avogadrov zakon ali avogadrova hipoteza

  Enake prostornine plinov pri enaki temperaturi in tlaku vsebujejo enako število molekul.

   

 • baza

  je snov, ki nevtralizira kislino s tem, da sprejme vodikove ione.

   

 • binarna spojina

  je spojina, ki jo sestavljata samo dva elementa.

   

 • boyle mariottov zakon

  Če je temperatura stalna, se prostornina plina s povečanjem tlaka zmanjšuje (prostornina in tlak sta obratno sorazmerna).

   

 • charlesov zakon

  Ob stalnem tlaku se plin ob segrevanju razteza (prostornina in temperatura v Kelvinih sta premosorazmerni).

   

 • čista snov

  je snov, ki jo sestavljata samo en element ali spojina in ne vsebuje nobene druge snovi. Celzijeva temperatura. Temperatura,ki jo merimo na Celzijevi skali,kjer je nič stopinj (0°C) pri zmrzišču vode in sto stopinj (100°C) pri njenem vrelišču.

   

 • daltonov zakon parcialnih tlakov

  Skupni tlak, ki ga ima mešanica plinov (ki ne reagirajo med seboj), je vsota parcialnih tlakov posameznih plinov v mešanici.

   

 • eksotermna reakcija

  je kemijska reakcija, med katero se toplota sprosti v okolje.

   

 • električni prevodnik

  je snov,ki prevaja električni tok. Kovine,raztopine,ki vsebujejo ione,in raztaljene ionske spojine so električni prevodniki. Toplotni prevodnik je snov,ki prevaja toploto. Kovine so dobri toplotni prevodniki.

   

 • elektroda

  kos kovine ali grafita, ki ga namestimo v elektrolit, po katerem vstopa ali izstopa tok*. Imamo dve elektrodi, anodo in katodo.

   

 • elektrolit

  je spojina, ki prevaja električni tok, ko je v obliki taline* ali v vodni raztopini* ; med elektrolizo se razgradi. Vse ionske spojine* so elektroliti.

   

 • elektrolitska celica

  je posoda, ki vsebuje elektrolit in elektrodi.

   

 • elektron

  je subatomski delec, ki se giba okoli jedra po elektronski lupini. Ima negativni električni naboj.

   

 • elektronska konfiguracija

  je skupina števil, ki kažejo razporeditev elektronov v atomu.

   

 • elektronska lupina

  je kroglasti prostor, v katerem so elektroni razporejeni okrog jedra atoma.

   

 • element

  je snov, ki jo s kemijsko reakcijo ne moremo razcepiti v enostavnejše snovi.

   

 • endotermna reakcija

  je kemijska reakcija, med katero se toplota absorbira iz okolja.

   

 • entalpija

  je količina energije, ki jo vsebuje snov. Ne moremo je meriti direktno, lahko pa merimo njeno spremembo med reakcijo.

   

 • entalpijski diagram

  je diagram, ki prikazuje spremembo entalpije za reakcijo.

   

 • faza

  je ločen del zmesi več snovi v dveh ali več agregatnih stanjih.

   

 • fizikalna sprememba

  je sprememba ene ali več fizikalnih lastnosti spojine.

   

 • fizikalne lastnosti

  so vse lastnosti spojine razen tistih, ki vplivajo na njeno vedenje v kemijski reakciji.

   

 • fluid

  je snov, ki teče, lahko je plin ali tekočina.

   

 • gay lussacov zakon

  Če je prostornina plina stalna, se tlak z večanjem temperature povečuje (tlak in temperatura sta premosorazmerna).

   

 • gostota

  Masa prostorninske enote snovi. Izračunamo jo tako,da delimo maso spojine z njeno prostornino,merimo pa jo v kilogramih na kubični meter.

   

 • heterogena snov

  je snov, katere sestava in lastnosti so na različnih mestih različne.

   

 • hidroliza

  je reakcija soli z vodo. Ioni soli reagirajo z vodnimi molekulami, pri čemer dobimo kislo ali alkalno raztopino.

   

 • hladilno sredstvo

  Tekočina,ki se v industriji in gospodinjstvih uporablja za hlajenje. Ponavadi prenaša toploto. V jedrski elektrarni hladilno sredstvo prenaša toploto jedrske reakcije parnemu generatorju,kjer nastaja para. Ta poganja turbine,povezane z generatorjem.

   

 • hladilo

  Tip hladilnega sredstva v hladilnikih. Biti mora tekočina,ki izpareva pri nizkih temperaturah. Snovi ,ki jih po navadi uporabljamo,so klorfluorogljikovodiki ali freoni,včasih pa so uporabljali predvsem amoniak.

   

 • hlapna snov

  Tekočina,ki z lahkoto izpareva ali sublimira, npr. Bencin.
 • homogena snov

  je snov, ki ima vsepovsod enake lastnosti in sestavo.

   

 • Idealni plin

  je hipotetični plin, ki se obnaša na »idealen« način. Njegove molekule nimajo prostornine, se ne privlačijo, se hitro gibajo v ravnih črtah in ne izgubljajo energije pri medsebojnih trkih.

   

 • Inertna elektroda

  je elektroda, ki se med elektrolizo ne spremeni, npr. platina.

   

 • Inertna snov

  Nereaktivna snov. Take snovi zelo nerade sodelujejo v kemijskih reakcijah,npr. žlahtni ali inertni plini.

   

 • Ion

  je električno nabit delec, ki nastane, če atom odda ali sprejme enega ali več elektronov, da bi tvoril stabilno zunanjo lupino. So anioni ali kationi.

   

 • Ionska vez

  če dva elementa reagirata med seboj tako, da nastanejo ioni, imajo anioni in kationi nasprotne električne naboje in se med seboj privlačijo.

   

 • Izhlapevanje

  je sprememba tekočega agregatnega stanja v paro pri nižji temperaturi kot je vrelišče tekočine.

   

 • izolator

  Slab prevodnik toplote ali električnega toka. Nekovinski elementi in njihove spojine so navadno izolatorji.,npr. žveplo in guma.

   

 • jeklenka

  je kovinski cilinder, pripravljen za shranjevanje plinov v plinastem in utekočinjenem stanju

   

 • kalorija

  Enota za energijo. Ena kalorija (1 cal) je količina toplote,ki je potrebna,da segrejemo en gram (1 g) vode za eno stopinjo Celzija ( 1°C).

   

 • kemijska reakcija

  iz reaktantov nastanejo produkti.

   

 • kemijske lastnosti

  so lastnosti, ki povzročajo značilno vedenje spojine med kemijsko reakcijo.

   

 • kemijsko ravnotežje

  je dosežena stopnja v reverzibilni reakciji v zaprtem sistemu, reakcije v desno in v levo potekajo z enako hitrostjo.

   

 • kisle spojine

  so spojine, ki imajo lastnosti kisline

   

 • kisline

  so spojine z vodikom, ki pri raztapljanju v vodi tvorijo vodikove ione (protoni* H+) v raztopini.

   

 • koncentracija

  je termodinamska fizikalna količina, ki izraža množino topljenca glede na množino topila. Koncentracijo je moč podati na več načinov, v kemiji so v rabi predvsem:

   

  • molarna koncentracija oz. molarnost (Enota mol/l),
  • normalna koncentracija oz. normalnost (Enota N)
  • molalna koncentracija (oznaka m) (Enota mol/kg)
  • molski delež ali molski ulomek (oznaka Xn) ,brez enote
  • masni delež ali odstotna koncentracija ali utežna koncentracija (oznaka % oz. ut%) m2 / (m1 + m2), brez enote oz. x100 je izraženo v %,
  • volumski delež ali volumska koncentracija (oznaka % oz. vol%) ; V2 / (V1 + V2), brez enote oz. x 100 se izrazi z vol%.

   

 • koncentriran

  je oznaka za raztopino z visoko koncentracijo topljenca.

   

 • kondenzacija

  je sprememba agregatnega stanja iz pare v tekočino.

   

 • konstanta

  Številčna vrednost,ki se ne spreminja.

   

 • kovalentna vez

  atoma si delita elektrone, tako da vsak pridobi stabilno zunanjo lupino.
 • kovinska vez

  je privlačnost med delci v kovinski kristalni mreži. Mrežo sestavljajo pozitivni ioni kovine z valenčnimi elektroni, ki se prosti gibljejo med njimi.
 • kritična temperatura

  je temperatura, nad katero plina ne moremo utekočiniti samo z višanjem tlaka.

   

 • kvalitativne lastnosti

  so tiste lastnosti, ki jim ni mogoče pripisati številčne vrednosti, npr. vonj, okus, barva.

   

 • kvantitativne lastnosti

  so lastnosti, ki jih lahko merimo in jim pripišemo določeno številčno vrednost, npr. tališče, vrelišče, masa*, trdota in gostota*.

   

 • ledišče

  je temperatura pri kateri snov zmrzne.

   

 • masa

  Merilo za količino snovi. Merimo jo v kilogramih s tehtanjem,ni pa isto kot teža. Sila na podlagi (proti središču zemlje),teža,je torej merilo za maso predmeta.

   

 • močna baza

  je baza, ki v vodi skoraj popolnoma ionizira*.

   

 • močna kislina

  je kislina, ki v vodi skoraj popolnoma ionizira*.
 • mol

  je standardna enota za snovi. En mol vsebuje enako št. Delcev, kot je atomov v 12 gramih izotopa ogljika 12.

   

 • molekule

  so iz dveh ali več tisoč med seboj povezanih atomov.

   

 • molska masa

  je masa enega mola določene snovi. Je relativna atomska ali molekulska masa snovi, izražena v gramih.

   

 • molska prostornina

  je prostornina enega mola katere koli snovi, izražena v kubičnih decimetrih.

   

 • nasičen

  je oznaka za raztopino, ki pri dani temperaturi ne more več raztopiti topljenca.

   

 • nepolarna vez

  je kovalentna vez, pri kateri se elektroni v vezeh odbijajo.

   

 • nevtralizacija

  je reakcija med kislino in bazo.

   

 • nevtralna snov

  je snov, ki nima niti lastnosti kisline niti baze. Nevtralna snov ima enako število vodikovih in hidroksilnih ionov. Ima pH* 7 in ne spremeni barve lakmusa.

   

 • nevtron

  je subatomski delec v jedru atoma. Ima relativno atomsko maso1 in nima električnega naboja.

   

 • oksidacija

  je kemijska reakcija, v kateri se zgodi ena od naslednjih reakcij:

   

  • Element ali spojina sprejme kisik.
  • Spojina odda vodik.
  • Atom ali ion odda elektrone.

   

 • oksidacijsko število

  je število, ki pokaže oksidacijsko stanje elementa v spojini.

   

 • oksidant

  je snov, ki sprejme elektrone in s tem povzroči oksidacijo druge snovi.

   

 • orbitala

  je prostor, v katerem sta lahko en ali dva elektrona.

   

 • organska kislina

  je organska spojina z lastnostmi kisline.

   

 • para

  je vrsta plina, ki se pri višjem tlaku utekočini.

   

 • parcialni tlak

  je tlak, ki bi ga vsak posamezni plin v mešanici plinov imel, če bi sam napolnil prostornino, ki jo zaseda mešanica.

   

 • perioda

  je vodoravni niz elementov v periodnem sistemu. Vseh period je sedem. 1. perioda ima samo dva elementa - vodik in helij. 2. in 3. perioda vsebujeta po osem elementov in ju imenujemo kratki periodi. 4., 5., 6. in 7. vsebujejo med 18 in 32 elementov. Imenujemo jih dolge periode. Pri pomikanju po periodi od leve proti desni se atomsko število povečuje od elementa do elementa za eno. Vsak naslednji element ima na zunanji lupini po en elektron več. Vsi elementi iste periode imajo enako število lupin, sprememba števila elektronov od elementa do elementa kaže spremembe kemijskih lastnosti elementov vzdolž periode.

   

 • periodni sistem

  je ureditev elementov po njihovih atomskih številih. Tako fizikalne kot kemične lastnosti elementa in njegovih spojin so povezane z mestom elementa v periodnem sistemu. Zaradi tega so elementi v sistemu razporejeni v skupine in periode.

   

 • pH

  je oznaka za kislost oz. bazičnost, merilo za koncentracijo* vodikovih ionov v raztopini.

   

 • plin

  je stanje, v katerem ima snov določeno maso, nima pa določene prostornine ali oblike.

   

 • plinohram

  je plinski rezervoar, ki je namenjen za hranjenje utekočinjenega naftnega plina.

   

 • plinomer

  je števec porabe plina.

   

 • plinska faza

  glej agregatno stanje – plinska snov
 • plinski zakoni

  Molekule so v plinu daleč narazen in se hitro, neurejeno gibajo. Skupna prostornina molekul plina je v primerjavi s prostornino, ki jo zaseda plin, veliko manjša, privlačne sile med molekulami so zelo šibke. To splošno obnašanje opisuje več plinskih zakonov.

   

 • plinsko trošilo

  je naprava, ki je priključena na plinovodno omrežje in pri obratovanju troši plin (plinska peč, štedilnik …).

   

 • polarna vez

  je kovalentna vez, pri kateri so elektroni bližje jedru enega atoma. Nastane takrat, kadar sta dva atoma, ki se razlikujeta v elektronegativnosti, združena.

   

 • polprevodnik

  Električni prevodnik,ki vsebuje posebne nečistoče. Njegova električna upornost pada z naraščanjem temperature. Polprevodniki so ponavadi metaloidi, npr. germanij ali silicij. Njihove lastnosti se spreminjajo v odvisnosti od nečistoč.

   

 • površinska napetost

  Lastnost površine tekočine,da se zaradi privlačne sile med molekulami na površini vede, kot bi jo obdajala mrenica. Posamezna kapljica vode zaradi površinske napetosti zavzema najmanjši možni prostor (ponavadi se oblikuje v kroglico).
 • pregreta para

  Para segreta na več kot 100°C. Dobimo jo s segrevanjem vode pri zvišanem tlaku.

   

 • prenasičen

  je oznaka za raztopino, ki pri isti temperaturi vsebuje več topljenca kot nasičena raztopina.
 • prevodnik

  Snov,ki prevaja električni tok in toploto (ima lastnost prevodnosti).

   

 • prostornina

  Merilo za prostor,ki ga zavzame telo. Pri pravilno oblikovanih telesih jo lahko izračunamo s preprosto meritvijo. Pri predmetih nepravilne oblike ponavadi določimo prostornino z merjenjem prostornine vode,ki jo telo izpodrine. Prostornino merimo v kubičnih decimetrih.

   

 • proton

  je subatomski delec v jedru atoma. Ima relativno atomsko maso1 in pozitivni električni naboj.

   

 • razredčen

  je oznaka za raztopino z nizko koncentracijo topljenca.

   

 • reagent

  je spojina, ki jo uporabimo za začetek kemijske reakcije, tudi reaktant.

   

 • reakcijska entalpija

  ali reakcijska toplota je količina toplotne energije, ki se porabi ali absorbira med kemijsko reakcijo.

   

 • reaktanti

  so spojine, ki so prisotne na začetku kemijske reakcije.

   

 • reaktivnost elementa

  je odvisna od njegove sposobnosti, da sprejme ali odda elektrone, ki so potrebni za tvorbo vezi. Čim bolj je element reaktiven, lažje se združuje z drugimi. Nekateri elementi so zelo reaktivni, drugi pa zelo nereaktivni. To razliko lahko izkoristimo kot vir električnega toka za zaščito pred korozijo.

   

 • redoks reakcija

  označuje kemijsko reakcijo, kjer poteka oksidacija in redukcija.

   

 • reducent

  je snov, ki odda elektrone in s tem povzroči redukcijo druge snovi.

   

 • redukcija

  je kemična reakcija, v kateri se zgodi ena od naslednjih stvari:

   

  • Spojina odda kisik
  • Spojina ali element sprejme vodik.
  • Atom ali ion sprejme elektron.

   

 • regulator tlaka

  naprava za uravnavanje tlak

   

 • relativna atomska masa

  (Ar) ali atomska teža je povprečna masa

   

 • relativna gostota plina

  je gostota plina v primerjavi z gostoto vodika. Izračunamo jo tako, da delimo gostoto plina z gostoto vodika. Je razmerje in nima enot. Ponavadi je izražena kot relativna gostota napram zraku [ rel. gostota (zrak = 1)].

   

 • relativna molekulska masa

  (Mr) imenujemo jo tudi molekulska teža, formulska teža ali formulska masa. Je masa molekule elementa ali spojine, deljena z eno dvanajstino mase atoma ogljika 12. Enaka je vsoti relativnih atomskih mas atomov v molekuli.

   

 • sinteza

  je proces, pri katerem v zaporednih kemijskih reakcijah nastane iz elementov spojina.

   

 • sistematsko ime

  je ime, ki pokaže katere elemente vsebuje spojina, razmerje št. atomov vsakega elementa in oksidacijsko št. elementov v različnih oksidacijskih stanjih.

   

 • skala

  Enakomerno razporejene oznake za merjenje,npr. tiste na merilnih valjih za merjenje prostornine tekočine.

   

 • skupina

  je navpična skupina elementov v periodnem sistemu. Elementi iste skupine imajo isto število elektronov na zunanji lupini, zato podobne kemijske lastnosti.

   

 • splošna plinska enačba ali plinski zakon

  Kaže povezave med tlakom, prostornino in temperaturo določene mase plina.

   

 • spojina

  je združba dveh ali več elementov. Ločimo jih lahko samo s kemijskimi reakcijami.

   

 • sprememba agregatnega stanja

  je fizikalna sprememba snovi iz enega agregatnega stanja v drugo.

   

 • strjevanje

  je sprememba tekočega v trdno agregatno stanje snovi.

   

 • sublimacija

  je prehajanje trdnega agregatnega stanja v plinasto.

   

 • substitucija

  je reakcija, pri kateri en element zamenja drugega.

   

 • surovine

  Material,ki ga dobimo iz naravnih virov in uporabljamo v industriji. Železova ruda,koks in apnenec so npr. surovine za izdelavo železa.

   

 • sušilno sredstvo

  Spojina,ki jo uporabljamo za absorpcijo ali adsorpcijo vlage iz druge snovi. Veže le vodne molekule iz spojine in njene okolice,ne pa tudi vodikovih in kisikovih atomov iz njenih molekul. Sušena spojina se ne spremeni (fosforjev pentoksid).

   

 • šibka baza

  je baza, ki v vodi le delno ionizira*.

   

 • šibka kislina

  je kislina, ki v vodi samo delno ionizira.

   

 • talina

  opisuje tekoče agregatno stanje snovi, ki je pri sobni temperaturi trdna.

   

 • tališče

  je temperatura, pri kateri se snov tali in je enaka temperaturi ledišča.

   

 • taljenje

  je prehajanje iz trdnega v tekoče stanje zaradi segrevanja.

   

 • tekoča faza

  glej agregatno stanje – tekoča snov

   

 • tekočina

  je stanje, ko ima snov določeno maso in prostornino vendar lahko spreminja obliko.

   

 • teža

  Sila,s katero Zemlja privlači telo. Je produkt mase predmeta in težnostnega pospeška,izražamo jo v newtonih. Teža predmeta se lahko spreminja z zemljepisno širino in višino,njegova masa pa je povsod enaka.

   

 • topilo

  je snov, v kateri se pri tvorbi raztopine raztopi topljenec.

   

 • topljenec

  je snov, ki se pri tvorbi raztopine raztopi v topilu.

   

 • topnost

  je količina topljenca, ki se raztopi v določeni količini topila pri določeni temperaturi.

   

 • tradicionalno ime

  je ime, ki pove glavne elemente spojine ne pa nujno tudi njihovih količin in strukture snovi. Nekatera tradicionalna imena so sistematska imena.

   

 • trdna snov

  je snov z določeno maso, prostornino in obliko.

   

 • trivialno ime

  je vsakdanje ime spojine. Običajno ne pove nič o sestavi ali strukturi spojine.

   

 • trojna točka

  Točka,pri kateri hkrati obstajajo plinska,tekoča in trdna faza. Določata jo temperatura in tlak.

   

 • uplinjanje

  je sprememba trdne snovi ali tekočine v plinasto.

   

 • utekočinjen naftni plin

  je skupni naziv za propan, butan in njuni mešanici v različnih razmerjih.

   

 • viskozna snov

  Tekočina,ki teče počasi,npr. strojno olje. Viskoznost je posledica gibanja različnih plasti tekočine z različnimi hitrostmi,zaradi česar se pojavi strižna sila,ki upočasnjuje gibanje hitrih plasti in pospešuje gibanje počasnih.

   

 • vrelišče

  je temperatura pri kateri snov zavre.

   

 • vrenje

  je prehajanje tekočega agregatnega stanja v plinasto.

   

 • zamrznitev

  je sprememba tekočega agregatnega stanja v trdno.

   

 • zlitina

  Mešanica dveh ali več kovin ali kovine in nekovine. Ima značilne lastnosti,ki so lahko različne od lastnosti izhodnih snovi.

   

 • zmes

  je mešanica dveh ali več elementov/spojin, ki med seboj niso kemijsko povezani.

   

 time 2542 | cache 7200